Latest Posts

Zaburzenia z Osi II wiązki B wyróżniające się dramatycznością, emocjonalnością, lekceważeniem konsekwencji  czyli rzecz o osobowości narcystycznej, histrionicznej, borderline i socjopatycznej.

Narcystyczne Zaburzenia Osobowości
Objawiają się w  wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości i w przekonaniu o własnej wyjątkowości. Osoby te często uważają się za lepsze od innych pod każdym względem. Uważają że należy im się więcej. Nieodłącznym elementem jest poczucie krzywdy i zazdrości. Otoczenie jest po to by im służyć, a więc zostaje wykorzystywane do osiągania swoich celów. W zachowaniu dostrzegamy arogancję i wyniosłość. Obserwujemy również nieumiejętność w rozpoznawaniu uczuć i potrzeb innych. Przyczyn zaburzenia upatruje się w wychowywaniu dziecka. Leczenie w tym przypadku również opiera się na terapii psychodynamicznej.

Histrioniczne Zaburzenie Osobowości
Charakteryzują się nadmiernym dramatyzowaniem siebie, teatralnością, przesadnym wyrazem emocjonalnym. Osoby te bardzo szybko zmieniają towarzystwo do którego dopasowują się powierzchownie.  Uwielbiają być w centrum uwagi. Poszukują stałych podniet, słów czy zachowań świadczących o docenianiu ich. Bardzo mocno skupiają uwagę na swojej atrakcyjności fizycznej seksualnej. Osiągają cele dzięki uwodzicielstwu. Z początku sprawiają wrażenie osób ciepłych, miłych, oddanych innym by później samemu stać się w centrum uwagi. Miewają częste zmiany nastrojów. Powodem występowania zaburzenia mogą być czynniki genetyczne, wychowawcze czy też środowiskowe. Leczenie tak jak w przypadku pozostałych zaburzeń.

Zaburzenia osobowości z Pogranicza(borderline)
Widoczna w tym zaburzeniu jest chwiejność emocjonalna , przewlekłe uczucie pustki. Nieumiejętność bycia  w związku. Osoby te często podejmują sztuczne wysiłku ku zapobiegnięciu realnemu odrzuceniu lub wyimaginowanemu. Doświadczają natrętnych myśli samobójczych, zgłaszają objawy dysocjacyjne w chwilach dużego napięcia i stresu. Bardzo duża impulsywność w kwestii ryzykownych zachowań seksualnych czy też samookaleczenia. Czynnikiem etiologicznym jest tutaj zaniedbanie ze strony opiekunów.  Leczenie takie samo jak w innych zaburzeniach.

Socjopatyczne zaburzenie osobowości

To zaburzenie z kolei objawia się w braku przestrzegania norm i jakichkolwiek zasad. Osoby te nie miewają poczucia winy czy wstydu. Kontakty z innymi są znikome, nastawione na eksploatację drugiej osoby. Nie przywiązują się emocjonalnie dolinnych ludzi ani z nimi nie współgrają. Najczęściej korzystają z manipulacji by osiągnąć cele. Ludzie Ci są nieprzystosowani do życia  w społeczeństwie. Pojawienie się zaburzenia może wynikać z niedostatecznej opieki rodzicielskiej, braku edukacji,  fizjologii czy też agresywnego otoczenia. Zaleceniem jest terapia poznawczo-behawioralna oraz szeroko pojęta edukacja na temat życia społecznego. 

Na zaburzenia osobowości cierpi co piąta osoba w społeczeństwie. Nie są one często prawidłowo diagnozowane i rozpoznawane przez lekarzy. Powodem wystąpienia zaburzeń osobowości są: wrodzone predyspozycje genetyczne, warunki środowiskowe, relacje z rodzicami czy też zaburzenia psychiczne. Rozpoznanie zaburzeń opiera się na  klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  DSM-IV( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Klasyfikacja ta opiera się na pięciu wymiarach(osiach) w diagnozie choroby, przewidywaniu
i planowaniu leczenia:

Oś I – Zaburzenia Kliniczne – czyli zespoły kliniczne. Należą do nich między innymi: zaburzenia nastroju, zespoły urojeniowe, stany lękowe, zaburzenia psychiczne na tle organicznym.
Oś II – Zaburzenia osobowości, zaburzenia rozwojowe, upośledzenia umysłowe.
Oś III – stany ogólnomedyczne czyli takie stany które mają duże znaczenie w przebiegu zaburzenia psychicznego.
Oś IV – problemy psychospołeczne i środowiskowe związane z działaniem w ostatnim roku jednego bądź wielu spośród dziewięciu kategorii stresu życiowego i obciążeń psychicznych.
Oś V – Poziom przystosowania czyli ogólny stan zdrowia który stwierdza się za pomocą Skali Ogólnej Oceny Funkcjonowania.
Oprócz przypasowania do odpowiedniej kategorii symptomy rozpatruje się pod względem pięciu dymensji takich jak: stopień nasilenia objawów, poziom stabilności wzorców zachowania, rozmieszczenie symptomów w przestrzeni i czasie oraz umiejscowienie ich źródeł.
Czym są zatem zaburzenia  osobowości według DSM-IV ?
Trwały wzorzec wewnętrznych doświadczeń i zachowań, które w znaczącym stopniu odbiegają od
oczekiwań występujących w kulturze, w której żyje dana osoba.


Aby rozpoznać dane zaburzenie potrzebne jest spełnienie następujących kryteriów:

A. Wzorzec ten pojawia się w co najmniej dwóch spośród
czterech następujących obszarów: poznawczym (tzn. w sposobach postrzegania i interpretowania
siebie, innych ludzi i zdarzeń) afektywnym ( tzn. sile stopniu zmienności i adekwatności
reakcji emocjonalnych) funkcjonowaniu interpersonalnym kontroli impulsów
B. Wzorzec ten jest sztywny i przejawia się w wielu sytuacjach osobistych i społecznych.
C. Wzorzec ten prowadzi do klinicznie znaczącego cierpienia lub ograniczenie w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym bądź innych sferach funkcjonowania osoby.
D. Wzorzec ten jest stabilny i trwa długo, a jego powstanie zaznacza się przynajmniej w okresie adolescencji lub wczesnej dorosłości.
E. Przyczyny wystąpienia tego wzorca nie mogą być wyjaśnione jako manifestacja lub konsekwencja innego zaburzenia.
F. Wzorzec ten nie jest spowodowany fizjologicznymi skutkami używania substancji aktywnych (np. narkotyków bądź lekarstw) lub ogólnym stanem somatycznym (np. uraz głowy)

Zaburzenia osobowości w w DSM-IV umiejscowione są na Osi II. W osi tej utworzono podział zaburzeń na wiązki:
è Wiązka A
To zaburzenia charakteryzujące się dziwacznością i ekscentrycznością czyli osobowości: paranoiczna, schizoidalna, schizotypowa.
è Wiązka B
To zaburzenia charakteryzujące się dramatycznością, emocjonalnością, lekceważeniem konsekwencji  czyli osobowość narcystyczna, borderline, histrioniczna, socjopatyczna

è Wiązka C
To zaburzenia charakteryzujące się napięciem, lękiem, przerażeniem czyli osobowość unikająca, bierno-zależna, obsesyjno-kompulsywna.

Dodatkowo wyróżniona została inna kategoria pod nazwą NOS, gdy typy osobowości nie spełniają kryteriów z wiązek A, B lub C. Jest to mieszana kategoria która dopuszcza występowanie symptomów z wszystkich wiązek.

Leczenie zaburzeń osobowości jest trudne, gdyż tak jak wcześniej wspomniałam trudno je rozpoznać ponieważ bardzo często występują wraz z innymi zaburzeniami np. depresją czy kompulsjami. Dodatkowym elementem jest brak świadomości ze strony pacjenta problemu jaki utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Osoby z zaburzeniami zachowania najczęściej borykają się z kłopotami
 w relacjach z innymi ludźmi. Specyfiką tego typu zaburzeń są częste konflikty interpersonalne
 i nieumiejętność w bycia w zdrowej relacji z drugim człowiekiem.  Chorzy nie potrafią dostrzec źródła w sobie, natomiast zawsze zrzucają odpowiedzialność na drugą osobę lub środowisko w którym żyje. Niestety na zaburzenia osobowości nie ma jedynego skutecznego lekarstwa. Zalecaną metodą która przynosi poprawę jest psychoterapia psychodynamiczna oraz poznawczo-behawioralna. Farmakologia może być włączona w przypadku rozpoznania innych zaburzeń np.  zaburzeń nastroju jako wspomaganie procesu terapeutycznego.

Cierpiałkowska L. (2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.Autor: Joanna Włodarska 
Zaburzenia Afektywne Dwubiegunowe zwane inaczej depresją dwubiegunową afektywną.
Jest to jedno z zaburzeń nastroju które najczęściej rozpoznaje się pomiędzy 20 r.ż a 30 r.ż. CHAD poniżej 20 r.ż  rzadko jest stwierdzany gdyż w okresie adolescencji naturalnym zjawiskiem jest częsta zmiana nastrojów wiążąca się z z licznymi zmianami hormonalnymi u młodych ludzi. Dodatkowo problem w stwierdzeniu jej stanowią inne zaburzenia które mogą przypominać CHAD czyli np. ADHD. Oczywiście choroba może ujawnić się w każdym wieku jednakże okres wczesnej dorosłości to etap w którym możemy dostrzec pierwsze objawy. W porównaniu do depresji jednobiegunowej CHAD dotyka obie płci w takim samym stopniu. Diagnoza opiera się na  stwierdzeniu występowania epizodów: maniakalnych i depresyjnych.  Przyczyna powstawania zaburzenia nie jest znana. Istnieją jednakże różne teorie chociażby taka która upatruje powstanie w przesadnej reakcji na stan depresji i manii w wyniku zachwiania równowagi. Wyróżniamy kilka typów zaburzeń afektywnych. Najczęściej występujące to : zaburzenia afektywne typu I charakteryzujące się najcięższym przebiegiem z ostrymi fazami depresji i manii, zaburzenia afektywne typu II które wiążą się z łagodniejszym przebiegiem epizodów maniakalnych – występuje hipomania, ale cięższą depresją oraz typ związany z szybszą zmianą faz. Lekarze wyróżniają również sezonowe zaburzenia afektywne w skrócie SAD objawiające się występowaniem epizodu depresyjnego w porach zimowych oraz jesiennych, a stanu manii w okresach wiosennych i letnich.  Początek choroby jest nagły i niewytłumaczalny tym co dzieje się aktualnie w życiu danej osoby. Zwykle pierwszy pojawia się epizod maniakalny. Jednak występowanie i charakter tych epizodów jest indywidualny u każdego chorego. Rzadko kiedy możemy mówić o płynnych przejściach jednego stanu po drugim. Każdy z epizodów może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy  Pierwszym objawem który może wskazywać na dwubiegunowe zaburzenie jest epizod maniakalny. Charakterystycznymi objawami tego stanu są zmiany w obrębie nie tylko nastroju ale także w sferach: poznawczej, motywacyjnej i somatycznej. Możemy zatem zaobserwować: momenty euforii, nadpobudliwości, poczucie mocy by radzić sobie z codziennymi problemami, nieadekwatne ocenianie zagrożeń płynących z zewnątrz, podejmowanie się różnych aktywności. Zachowanie chorych jest nieprzewidywalne, a ciąg myślowy może być szybki i niezrozumiały, występuje u nich ogólne pobudzenie psychofizyczne. Z objawów fizycznych występuje ograniczenie zapotrzebowania na sen czy też jedzenie.  Dla przykładu stan depresyjny jest  niekiedy zupełnie inny niż w typowym zaburzeniu jednobiegunowym ponieważ objawia się nadmierną sennością czy też impulsywnym objadaniem się. Następuje również spadek tempa wykonywanych czynności . Zaobserwować można wycofywanie  się z kontaktów społecznych, doświadczanie myśli samobójczych, anhedonię czy też problemy z koncentracją uwagi. Leczenie tego zaburzenia opiera się na podawaniu leków zawierających węglan litu choć nie wszyscy ze względu na skutki uboczne mogą stosować tego typu preparaty. Leczenie więc dobierane jest za każdym razem indywidualnie. Niekiedy pacjenci wymagają leczenia szpitalnego szczególnie w przypadkach dużej manii oraz w typie który charakteryzuje się szybką zmianą epizodów. Brak leczenia lub źle dobrane leki zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa w obydwu stanach- manii jak i depresji. Choroba afektywna jest chorobą która w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie na polu wcześniej wspomnianych kontaktów społecznych oraz w pracy. Zalecana jest również psychoterapia która pomaga w radzeniu sobie podczas nagłych zmian nastrojów.


Źródła:
http://online.synapsis.pl/Choroba-afektywna-dwubiegunowa-ChAD-podstawowe-informacje/ChAD-odmiany-i-typy-choroby.html


Seligman M., Psychopatologia, Wyd.1., Poznań: Zysk i S-ka, 2003

Autor: Włodarska Joanna

Czułam się jak gdybym oglądała film w dużym zwolnieniu, gdy na nią patrzyłam. Siedziała w milczeniu pod ścianą i wystukiwała powoli sms-a na telefonie. Miała oczy pełne bólu, który przerażał i był tak silny jak u osoby, która dopiero co się połamała. I ten wzrok, tak bardzo zagubiony. Mówiła cicho pozbawiona wszelkich sił, blada jak czysta, biała kartka papieru. Wybudzała się kilka razy w nocy, błąkała po szpitalnym korytarzu. Odmawiała przyjmowania posiłków, a jej ręce szpeciły bandaże zakrywające rany. W szpitalu wylądowała po kolejnej próbie samobójczej. Miesiąc temu wykonano jej elektrowstrząsy, ponieważ leki nie działały jak powinny. Wątpiono nawet w to, że je przyjmuje, dlatego teraz zaczęto je rozkruszać i mieszać z wodą, co tworzyło gorzką zawiesinę. W kontaktach z pacjentami i rodziną była wycofana – nic dziwnego skoro ci drudzy kazali jej się „wziąć w garść”, albo „znaleźć więcej zajęć”, bo przecież się nudzi. Twierdzili ponadto, że każdy ma w życiu złe dni i wszystkie mijają „same”. Trudno było im pojąć, że to co dopadło dziewczynę to depresja i jej psychofizjologiczne objawy. Ale zacznijmy od początku… 15% z nas w najbliższym czasie zachoruje na depresję. Choroba ta częściej „atakuje” kobiety niż mężczyzn. Bardzo często spotykamy się z cyklicznym występowaniem depresji. Możemy rozróżnić dwa typy depresji – depresję dużą, spowodowaną utratą równowagi biochemicznej mózgu(do której leczenia trzeba włączyć farmakologię), oraz depresję reaktywną, która jest wypadkową złych przeżyć i doświadczeń (najczęściej depresja ta mija po wyeliminowaniu zagrażających czynników). Neuroprzekaźniki są swojego rodzaju „posłańcami” neuronów. Szczelina między neuronami to synapsa. Pobudzony neuron presynaptyczny wysyła neuroprzekaźnik, który przyłącza się do receptora neuronu postsynaptycznego powodując jego aktywację. Za objawy depresji odpowiada kilka neuroprzekaźników. Kiedy zaś jeden neuron prześle swój neuroprzekaźnik do drugiego musi on „posprzątać” resztki owego przekaźnika. Odbywa się to przez recykling (wychwyt zwroty i ponowne użycie neuroprzekaźnika), lub wypłukanie ich przez enzymy do płynu mózgowo rdzeniowego, krwi itp. I następnie wydalenie z organizmu. o Spowolnienie psychoruchowe – chory mimo szczerych chęci wykonywania czynności szybciej i sprawniej, nie jest w stanie zrobić czegoś w normalnym tempie. Za objaw ten odpowiada neuroprzekaźnik noradrenalina (inhibitory MAOI blokują enzym rozkładający noradrenalinę. W ten sposób w szczelinie synaptycznej zostaje więcej noradrenaliny dzięki czemu przyłączają się one do receptorów wciąż na nowo. Sprzyja to znikaniu depresji.) Kiedy pacjent jest niemal sparaliżowany, możemy być spokojni o jego życie, zagrożenie staje się jednak rzeczywiste kiedy owy stan przemija. o Anhedonia, czyli niemożność odczuwania przyjemności. Mimo wykonywania czynności, które kiedyś cieszyły, nie pacjent nie czuje się szczęśliwy jak dawniej. Za ten objaw odpowiada dopamina. o Żal i poczucie winy – chory rozpamiętuje chwile w których popełniał błędy, a przypominanie tych zdarzeń działa na niego destrukcyjne. Bywa, że myśli te stają się natrętne i trudno sobie z nimi poradzić. Neuroprzekaźnik odpowiadający za tą przypadłość to serotonina. o Zaburzenia snu – pacjent wybudza się o 4-5 rano i mimo potwornego zmęczenia nie jest w stanie zasnąć, bądź odwrotnie, przesypia całe noce i dnie nie mogąc wypocząć. Następuje bowiem kompletna dezorganizacja faz snu. o Brak łaknienia. W obniżonym nastroju często podjadamy ponieważ węglowodany zmniejszają wydzielanie hormonu stresu, jednak w dużej depresji często występuje nawet jadłowstręt. o Samookaleczenia o Myśli i próby samobójcze. Chorzy mają podwyższony hormon stresu, doświadczają również nadreaktywności układu współczulnego. Skutkuje to przeciążeniem organizmu, a to zaś ciągłą walką chorego i narastającym w nim napięciem. A skąd złe myśli? Wszystko (w dużym uproszczeniu) przez korę mózgową, która szepcze niższym częściom mózgu, że czarne scenariusze są prawdziwe niczym „rzeczywiste skaleczenie”. Reszta mózgu wpada w ten sam pesymizm. Powyższe opisy świadczą o tym, że depresja to poważna choroba związana z biochemią mózgu. Jest jak cukrzyca. Nie powiemy przecież cukrzykowi „ Stary, po co Ci insulina, weź się w garść!” Zatem nie mówmy tak osobom chorym na depresję. Depresja to wielka walka o każdy dzień. Każdy dzień jest tym wygranym…

Autor: Mikita Paulina


Samobójstwa w okresie późnej dorosłości

Problematyka samobójstw jest poruszana w wielu miejscach. Dużo mówi się o czynach samobójczych wśród młodych, tymczasem statystycznie więcej samobójstw popełniają osoby w wieku podeszłym. Mówi się, że osoby powyżej 65. roku życia stanowią ok. 25% wszystkich samobójstw na całym świecie. Statystyka samobójstw z 2004 roku w Polsce pokazuje, że aż 19% stanowią osoby powyżej 65. roku życia, natomiast 18,8% powyżej 75. roku życia i wciąż wskazuje się wzrost w tej grupie wiekowej.
Szczególnie istotne czynniki ryzyka suicydalnego, zwłaszcza w grupie osób w wieku podeszłym można podzielić na kilka grup:
a)     czynniki fizyczne – choroby przewlekłe, niepełnosprawność
b)    czynniki psychiczne – głównie depresja, stres, otępienie, uzależnienia
c)     czynniki społeczne – brak wsparcia, izolacja, spadek statusu społecznego, osamotnienie
d)    czynniki rodzinne – osłabienie więzi rodzinnych, przemoc, śmierć współmałżonka
e)     czynniki ekonomiczne -  pogorszenie statusu materialnego, utrata niezależności materialnej

Ważnymi czynnikami jest tutaj również płeć (wykazano, że w grupie ryzyka są głównie mężczyźni), wcześniejsze doświadczenia jak np. wcześniejsze próby samobójcze lub plany albo żałoba – warto tutaj jednak wspomnieć, że naprawdę mały odsetek ludzi starszych podejmowało wcześniej próby samobójcze, ale tym samym ok. 90% samobójców w wieku podeszłym miało rozpoznawalne zaburzenia psychiczne. Głównie depresję, która wciąż jest palącym problemem w środowisku psychogeriatrii, a co ważniejsze stany depresji nasilają się wraz
z wiekiem. Problem ten niestety często jest ignorowany, ponieważ starzenie się, wymusza na nas swoisty bilans życia a on często konfrontuje nas między innymi z naszymi lękami. Dlatego stany depresyjne w późnej dorosłości często są uważane za normę i tym samym często można nie dostrzec ciężkiej depresji klinicznej u osoby starszej.
Warto tutaj również wspomnieć, że ze względu na specyficzną sytuację społeczną bądź osobistą możemy wyróżnić następujące rodzaje samobójstw:
a)     samobójstwo egoistyczne –  wskutek izolacji i osamotnienia
b)    samobójstwo fatalistyczne – często wiążące się z chorobą przewlekłą czy niedostatkiem, niezaspokojeniem potrzeb, starsza osoba ma przekonanie, że jej los już się nie poprawi
c)     samobójstwo altruistyczne – w rozumieniu osoby starszej jest ona ciężarem dla rodziny (bo np. nie jest samodzielna) dlatego uważa, że jej śmierć będzie dla wszystkich dużą ulgą
d)    samobójstwo protestujące – problem z pogodzeniem się z następstwami starości, może się również wiązać ze strachem przed zamknięciem w placówkach opiekuńczych
e)     samobójstwo wyprzedzające – występuje w przypadku, gdy osoba będąca świadkiem śmierci bliskiej osoby, nie chce znaleźć się w podobnej sytuacji, boi się cierpienia.


Zdecydowana większość osób starszych zazwyczaj doświadcza większości czynników ryzyka. Na ich większość możemy nic zaradzić. Warto jednak uświadamiać innych o problemach seniorów. Uwrażliwione społeczeństwo zawracało by większą uwagę na niektóre niepokojące symptomy i tym samym można by w porę zareagować. Warto też otaczać szczególną opieką osoby w podeszłym wieku, które miały już próbę samobójczą czy potrzebujące naszej szczególnej opieki (chore, osamotnione). Samobójstwo wśród seniorów to trudny temat, ale bardzo istotny.Bibliografia:

1.     Baumann, K. (2008). Problem aktów samobójczych wśród osób w starszym wieku. Gerontologia Polska, tom 16, nr 2, 80-88.
2.     Fabiś, A. (2015). Zachowania patologiczne w starości i wobec osób starszych. Autodestrukcja – samobójstwa w starości. W: A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej (s. 308- 314). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
3.     Manthorpe, J., Iliffe, S. (2010).  Depresja wieku podeszłego (s. 96- 117). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
4.     Sękowski, M. (2014). Psychodynamiczna psychoterapia osób w drugiej połowie życia. Psychoterapia, 1(168), 77-91.

mgr Anna Krysztofowicz - Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Zajmuje się warsztatami z filmoterapii dla dzieci i młodzieży. Szkoli się w diagnozie zaburzeń osobowości. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim psychoanaliza, psychologia transportu (głównie badań związanych z kierowcami jednośladów) oraz psychologia wieku późnej dorosłości w szczególności depresja osób starszych oraz przemoc względem osób w wieku podeszłym.
dr n. hum. Anna Mach
psycholog, psychoterapeutka


Anoreksja i bulimia – jak bliscy mogą pomóc?


Zaburzenia odżywiania się to poważnezaburzenia emocjonalne, najczęściej o przewlekłym przebiegu, obciążone dużym ryzykiem śmierci – przede wszystkim z powodu wyniszczenia organizmu oraz dużego odsetka samobójstw. Podłoże tych zaburzeń jest bio-psycho-społeczne, to znaczy z jednej strony związane z podatnością biologiczną, a z drugiej strony z czynnikami osobowościowymii kulturowymi.

Głównym objawem anoreksji i bulimii jest specyficzny stosunek do jedzenia. Osoby chorującemiewają uporczywe myśli na temat jedzenia oraz konieczności uniknięciaprzytycia. Głęboko uwewnętrzniają przekaz kulturowy dotyczący szczupłości i szybko tracą kontrolę nad aktywnościami związanymi z zapobieganiem przybieraniu na wadze, takimi jak prowokowanie wymiotów czy ćwiczenia fizyczne. Są to często osoby niezwykle wrażliwe na krytykę, ale też uparte,przekonane o swojej racji; niezwykle utalentowane, ambitne, ale jednocześnie z bardzo kruchą samooceną.

Dlatego kluczem do zdrowienia w przypadku zaburzeń odżywianiasię jest skupienie się na emocjach i relacjach, a niekoniecznie tylko na jedzeniu i masie ciała.

Jak osoby bliskie mogą wspierać proces zdrowienia?

Początek zaburzeń odżywiania często przypada na okres dojrzewania i wczesną dorosłość.Z tego względu wsparcie rodziny oraz dobra współpraca rodzin ze specjalistamijest niezwykle ważna w powrocie do zdrowia.

Na podstawie własnych doświadczeń klinicznych, ale także historii spisanych przez rodziny, opracowałam najważniejsze wskazówki dla bliskich:

1.      Nie obwiniaj się, że Twoje dziecko zachorowało. Przyczyny zaburzeń odżywiania są złożone. Jednak na etapie leczeniawiele zależy od Ciebie. Swoim zaangażowaniem możesz bardzo pomóc!

2.      Staraj się słuchać uważnie, co mówi Twoje chorujące dziecko. Jeśli mówi, że źle się czuje, zapytaj, czego od Ciebie potrzebuje? Jeśli mówi, że nienawidzi swojego ciała – zapewne tak właśnie jest. Szczera rozmowa o tym, jak się czuje, w której przyjmiesz słowa dziecka i nie odrzucisz ich jako nieadekwatnych, może pomóc w zapanowaniu nad trudnymi emocjami oraz zbliżyć Was do siebie. To wzmocni motywację dziecka do podjęcia leczenia i wprowadzania zmian.

3.      Twoje dziecko potrzebuje wrażliwegorodzica, który jednocześnie będzie pewny swojej roli i zapewnimu bezpieczeństwo. Jeśli BMI dziecka spada znacznie poniżej normy– nie wahaj się. Poszukaj ośrodka terapeutycznego albo zawieź dziecko do szpitala. Szpitalne procedurymogą wydawać się przerażające (np.karmienieprzez sondę), ale zdarza się, że w sytuacji zagrożenia życia nie ma innego wyjścia.

4.      Zadbaj o relacje rodzinne. Zwróć uwagę na napięcia między rodzeństwem oraz w swoim małżeństwie. Może w rodzinie zdarzają się konflikty, które trudno rozwiązać? Może doświadczyliście trudnych sytuacji, takich jak żałoba, uzależnienie, depresja, przemoc, a teraz niełatwo o tym mówić? Zdrowienie dziecka w dużej mierze zależy od równowagi w całym systemie i otwartej rozmowy na trudne tematy.

5.      Przygotuj sięna długi proces terapeutyczny. Zaburzenia odżywiania się najczęściej mają przewlekły przebieg, podobnie jak inne choroby cywilizacyjne. Poszukaj dobrego specjalisty psychiatry izaufanego psychoterapeuty. Bardzo pomocna może być też psychoterapia rodzinna.

6.      Pomyśl o tym, czy czujesz się szczęśliwą i spełnioną osobą? A może też zmagasz się z problemami emocjonalnymi i czujesz się w tym osamotniona/osamotniony?Tak jak w samolocie, gdy brakuje tlenu, najpierw musisz sobie założyć maskę, a dopiero potem dziecku – podobnie, jeśli masz w rodzinie dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi, spróbuj zacząć od zapewnienia równowagi sobie. Poszukaj wsparcia, porozmawiaj z kimś. Powodzenia!


Bibliografia:

1.      Brisman J (2013). Gdy pomoc boli. Rodzina i inne znaczące osoby w leczeniu zaburzeń odżywiania się. W: Maine M., McGilley BH, Bunnell DW.Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost między nauką a praktyką. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 363–376.
2.      Józefik B (2008). Koncepcja przywiązania a zaburzenia odżywiania się. Teoria i empiria. Psychiatria Polska. 42 (2), 157–166. 

3.      Munn R, Smeltzer D i T, Westin K (2013). Najbardziej bolesne doświadczenia związane z przepaścią między nauką a kliniką. Leczenie zaburzeń odżywiania się w perspektywie rodziny. W: Maine M., McGilley BH, Bunnell DW. Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost między nauką a praktyką. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 377–395. 

dr n. hum. Anna Mach – psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS, w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz terapię grupową, a także szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne. Więcej informacji: www.annamach.pl.Coach? Czyli kto?


Kiedy zaczynamy się gorzej czuć, a na jesienne doły przestaje pomagać telefon do przyjaciela i tabliczka czekolady, zaczynamy szukać profesjonalnego wsparcia. Niektórzy idą do psychoterapeuty, inni od razu do psychiatry. Na drodze do poznania i zrozumienia siebie niektórzy trafiają na coachów. Co oznacza to modne słowo? I kim właściwie jest coach?
Jakie kompetencje powinien posiadać coach aby dostać miano profesjonalisty? I jak zdobywa te kompetencje?

Wiele szkół szkolących trenerów biznesu na dyplomie umieszcza tytuł trenera-coacha. Czy to znaczy, że ten dyplom daje uprawnienia profesjonalnego coacha? Nie. Po co więc
skoro kurs był na trenera biznesu, pisywane jest słowo “coach”?

W tym wypadku “coach” wskazuje na to, że w trakcie kursu trener miał przedstawione poszczególne metody bądź techniki coachingowe, które może swobodnie używać w trakcie szkoleń. Jednak to nie czyni go coachem !!! To ważne, gdy zależy nam na współpracy z profesjonalistami.

Kiedy więc “coach staje się coachem”?

Po odbyciu kursu z przystępuje się do wieloetapowego egzaminu np. ścieżką ACSTH*. Posiadając ten dyplom, może starać się o akredytację  przyznawaną na 3 lata.

Obecnie za najbardziej wykwalifikowaną jednostkę uznaje się Interenetaional Coach Federation (ICF) - Międzynarodową Federację Coachów. Innymi słowy jest to największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów. Działa ona od 1995 roku i zrzeszyła ponad 25 000 coachów.

ICF wyróżnia trzy poziomy akredytacji:
ACC Associate Certified Coach
PCC Profesional Certfied Coach
MCC Master Certfied Coach

Akredytację uzyskuje się na 3 lata. ICF dba o to, aby wiedza profesjonalnego coacha nigdy nie przedawniała się i by miał na uwadze ciągły rozwój. Wykupując członkostwo w ICF, coach może jeździć na szkolenia, konferencje, warsztaty, za które przyznawane są specjalne punkty. Jeśli uzbiera odpowiednią ilość punktów akredytacja jest przedłużana na okres kolejnych 3 lat. Natomiast jeśli nie uzbiera, ponownie zdaje wieloetapowy egzamin.
Pamiętaj, że prawdziwy profesjonalista wie, kiedy coaching jest odpowiednią formą dla Ciebie! Jeżeli potrzebujesz pomocy terapeuty, psychologa czy psychiatry, profesjonalny coach w delikatny i zrozumiały dla Ciebie sposób Ci to uświadomi.

Chcesz poczytać więcej o coachingu? Więcej inspirujących artykułów znajdziesz tutaj:

 Magdalena Tworek – Absolwentka Public Policy And Administation Collegium Civitas, manager, socjolog, coach, trener biznesu. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe oraz tworzy autorskie programy szkoleniowe. Współpracuje z menagerami sprzedaży w dużych firmach. Założycielka Fellow Company, w której skład  wchodzą: Your Fellow.pl oraz LittleFellow.pl. W  programie ERAZMUS PLUS, trenuje nauczycieli z Hiszpani jak wdrażać metody coachingowe do pracy w szkołach. Od 2016 roku Your Fellow zostało oficjalnym partnerem konkursu dla branży welness&spa SALONROKU.COM.

Kontakt: tel. 664 715 139
szkolenia@yourfellow.pl

//]]>